اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    پارس جنوبی

  • دسته بندی

    ابنیه و سویل

توضیحات بیشتـــر


پروژه کانال اصلی جمع آوری آب های سطحی کانال بتنی و منهول خروجی مدت پروژه 45 روز-شرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت ( oiec)